RODO

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będą obowiązywały od 25 maja 2018 r.:
1.     Administratorem danych osobowych jest Jacek Tylek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzywoustego 19a/1.


2.     dane kontaktowe w spr. danych osobowych: r.pr. Jacek Tylek (58) 520 46 61.


3.     dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu, prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych, wykonywanie umowy z klientem, cele archiwizacyjne, na podstawie dobrowolnej zgody.


4.     Podstawy prawne przetwarzania tzw. danych zwykłych przez radcę prawnego lub adwokata:


-     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),


-     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),


-     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO),


-     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


5.     Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych przez radcę prawnego lub adwokata:


-     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osobowy fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO);


-     przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).


6.     Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz do czasu do czasu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń.


7.     Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii:


-     wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym świadczące usługi hostingu,


-     usługi księgowe,


-     usługi kurierskie lub pocztowe,


-     organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa,


-     podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,


-     oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz Kancelarii związane z zachowaniem ciągłości jej działania.


Przetwarzanie przez ww. podmioty danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Kancelarię. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Kancelaria kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.


8.     Prawa osoby, której dane dotyczą


Na podstawie RODO Klienci mają prawo do:


-     żądania dostępu do swoich danych osobowych,


-     żądania sprostowania swoich danych osobowych,


-     żądania usunięcia swoich danych osobowych,


-     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,


-     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,


-     żądania przenoszenia danych osobowych,


-     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,


-     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach,


-     wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.


W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


Prośby, żądania lub sprzeciwy będą weryfikowane przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W odpowiedzi na Państwa żądanie Kancelaria może z weryfikować Państwa tożsamość lub poprosić o przekazanie dodatkowych informacji.


9.     Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia informacji przez Klienta w zakresie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, niestety skutkować będzie niemożliwością jej zawarcia.


Z kolei, brak podania danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi komunikację z Klientem.


10.     Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, profilowanie


Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


11.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


Co do zasady, Kancelaria nie przekazuje danych osobowych Klientów do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał, na skutek dokonywania transakcji z Klientami mającymi siedzibę na terytorium państwa trzeciego, Kancelaria będzie czyniła starania, aby w razie konieczności przekazania danych do tego państwa lub organizacji międzynarodowej, było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Kancelaria będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Klientowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.